Теоретични и практически проблеми при анализа на стратегиите за решаване на конфликти.


Йонкова, Красимира (2016) Теоретични и практически проблеми при анализа на стратегиите за решаване на конфликти. В: Библиотека "Диоген" Психологията в условията на социални промени. Ред. П. Бургов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2016, с. 127-157. ISBN 978 - 619 - 208 - 084 - 6


 В параметрите на общата теория за решаване на социални конфликти е идентифициран специфичния профил на противодействията между партньорите в интимните емоционално наситени отношения. Аргументирана е тезата, че в съпружеската диада се практикуват по-различни стратегии за решаване на конфликти, отколкото конвенционално използваните в сферата на деловите и професионалните междуличностни отношения.
  Студия
 социален конфликт, семеен конфликт, стратегически модел, конструктивно решаване на конфликти
 Издадено
  16677
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/