Интегративни функции на музикалната дейност


Марчева, Пенка (2011) Интегративни функции на музикалната дейност Предучилищно възпитание. 2011,(3), ISSN 0204 – 7004, с.36-40.


 В публикацията са представени някои възможности за формиране на междупредметни връзки в обучението в началното училище на основата на музикална дейност.
  Статия
 интеграция в обучението, междупредметни връзки, музикална дейност, начално училище
 Издадено
  16676
 Пенка Марчева

1. Исаева, А., Пресъздаване на ниски и високи тонове в музиката чрез проективна техника на цветните петна – интересно и забавно за учениците, а за учителя…?, Образование, 2014(4), с.85.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/