Темите табу в медиите


Инджов, Иво (2013) Темите табу в медиите Сборник, съставител. София: Институт за модерна политика, със съдействието на Фондация за свободата Фридрих Науман", 2013 (111 стр.). ISBN: 978-954-92740-2-8, COBISS.BG-ID: 1261384164.


 Приклещени от суровите закони на пазара, корпоративните интереси и симбиозата с полтиката и робуващи безогледно на примата за "новинарската стойност", медиите често пропускат или зачеркват от дневния си ред важни за обществото теми. Премълчаването им му излиза твърде скъпо. Защото проблеми, които не се осветяват, не могат да бъдат дебатирани респ. не може да се търси решение за тях. Понякога последиците са фатални. Мълчанието на медиите е още по-опасно в демокрации с много дефекти като България, където останалите структури на гражданското общество също са слаби. В сборника са представени теоретичните и практически аспекти на проблема за медийните "табута" (разбирани в контекста на широката гражданственост, която е придобила понятието "табу"). Изложени са резултатите от първите два проекта за изследване на темите табу в българските медии, реализарани от екип на Института за модерна политика под ръководството на д-р Иво Инджов със съдействието на германската фондация "Фредрих Науман". Представени са и германският опит в изследването на премълчаните теми в медиите и дефицитите на журналистическото проучване в Германия, както и някои аспекти на отношенията медии - власт в България и Украйна.
  Книга
 теми табу, автоцензура, медии, дневен ред, общество


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  16659
 Иво Инджов

1. Андреева, Десислава. „Изключващият” дискурс или за медийното несъзнавано (из медиарефлексията на евроинтеграцията). Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи и критика, 6.01.2016, http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/izklyuchvashtiyat-diskurs-ili-za-medijnoto-nesaznavano-iz-mediarefleksiyata-na-evrointegratsiyata/ (посетена на 24 май 2017 г.). ISSN: 1314-3794.

2. Михайлова, Катя. Меди@ Общество: Социология на медиите и масовата комуникация. София: Икономикс – УНСС, 2016 (426 с.). ISBN: 978-954-644-893-4. Цит. на стр. 193.

3. Павлова, Илиана. Професия журналист: 21. век. Теоретични измерения, комуникационни модели, медийни практики. Велико Търново: Фабер, 2016 (232 с.). ISBN 978-619-00-0464-6. Цит. на стр. 80.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/