Относно една контраверсия на любовта: правно-психологични характеристики на тероризма в гражданската авиация.


Йонкова, Красимира (2017) Относно една контраверсия на любовта: правно-психологични характеристики на тероризма в гражданската авиация. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември, 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 86-97. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8


 Изследването противопоставя на доброто една от най-ужасните форми на злото, тероризмът, опитвайки да изгради правно-психологичния профил на охранителните механизми, прилагани в гражданската авиация.
  Доклад
 психология на тероризма, правозащитна система, превантивни мерки
 Издадено
  16656
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/