За ролята на любовта в клинична среда: една интерпретация в контекста на социалната интелигентност.


Йонкова, Красимира (2017) За ролята на любовта в клинична среда: една интерпретация в контекста на социалната интелигентност. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември, 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 120-129. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8


 Приведени са научни аргументи за решаващата роля на положителния социалнопсихологичен климат относно ефективността на работата и динамиката на оздравителните процеси в клинична среда. Откроено е значението на взаимовръзката между социална интелигентност и удовлетвореност от комуникативното взаимодействие.
  Доклад
 здраве, емпатия, клинична среда, социална интелигентност
 Издадено
  16655
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/