Любовта към психологията в метаморфозите й на съвестта и на дълга: критически рефлексии.


Йонкова, Красимира (2017) Любовта към психологията в метаморфозите й на съвестта и на дълга: критически рефлексии. Сб. от Международна научна конференция "Изкуството да обичаш и отговорността за собственото съществуване. Пътят ни (не)извървян...", Велико Търново, 25 ноември 2016г. Ред. Е. Бораджиева. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2017, с. 73-85. ISBN 978 - 619 - 208 - 105 - 8


 Критичните разсъждения имат за цел да концептуализират битността на любовта към психологията в етическите категории на съвестта и на дълга. Обоснована е позицията - посредством защита на три тези - че познанието в областта на социалните науки, каквато е психологията, произтича и трябва да се развива съобразно актуалния статут на откритията, извършени в областта на естествените науки, каквато е физиката, и в частност квантовата механика.
  Доклад
 съвест, дълг, наука, критичен анализ, физика, квантова психология
 Издадено
  16654
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/