Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност - Търговско и конкурентно право, 2012, №1, с. 57-63; ISSN 1312-9511


Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност - Търговско и конкурентно право, 2012, №1, с. 57-63; ISSN 1312-9511 София


 В статията се разглежда предложения за обществено обсъждане проект за промяна на Закона за малките и средни предприятия, включващ въвеждането на опростена и облекчена процедура по сключване на извънсъдебно споразумение с кредиторите още преди откриване на производството по несъстоятелност, т.е. в тъй нар. "пред-несъстоятелен период". Това производство има свой аналог с "производството по защита", което е въведено в редица европейски страни.
  Статия
 извънсъдебно споразумение, производство по несъстоятелност, оздравително производство, съд по несъстоятелност
 Издадено
  16653
 Янка Тянкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/