Опростяване на процедурите по несъстоятелност и по-справедливо третиране на честните търговци в несъстоятелност – актуални препоръки на Европейската Комисия – В: сб.Юбилейна международна научна конференция 14.04.2011г. “Ius est ars boni et aequi”, Университетско издателство «Св.св.Кирил и Методий», 2012, с.182-201; ISBN 978-954-524-845-0


Тянкова-Тодорова, Янка (2012) Опростяване на процедурите по несъстоятелност и по-справедливо третиране на честните търговци в несъстоятелност – актуални препоръки на Европейската Комисия – В: сб.Юбилейна международна научна конференция 14.04.2011г. “Ius est ars boni et aequi”, Университетско издателство «Св.св.Кирил и Методий», 2012, с.182-201; ISBN 978-954-524-845-0 Велико Търново


 От 2009 г. Европейската комисия оценява напредъка на държавите-членки при прилагане на "Законодателния акт за малък бизнес в Европа" (ЗАМБ), приет от Съвета по конкурентноспособност през 2008г. и изготвя становища по този въпрос. В тази връзка, в своите доклади за напредъка по Националните програми за реформи, държавите-членки трябва да докладват относно изпълнението на мерките по ЗАМБ, а Комисията следва да даде становище и обобщи резултатите от изпълнението на Лисабонската програма на общността. Основната препоръка на ЕС, направена след обстоен анализ на законовите процедури по несъстоятелност в държавите-членки е те да се опростят и ускорят. Този резултат може да бъде постигнат чрез различни правни способи за промяна на действащата правна уредба в несъстоятелността.
  Статия
 ранни мерки за превенция на несъстоятелността; оздравяване, конкордат, европейски препоръки
 Издадено
  16652
 Янка Тянкова-Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/