Живеенето в епизоди на критични събития.


Йонкова, Красимира (2015) Живеенето в епизоди на критични събития. В: Другите в биографията на личността. Ред. Д. Градев. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2015, с. 173-209. ISBN 978 - 954 - 07 - 4032 - 4 COBISS.BG-ID 1274259684


 В актуалния контекст на морална инфлация и патогенни цивилизационни ефекти конкретиката на изследването разкрива травматичния начин на живеене в два критичните епизода от биографията на човека: диагностицирането на терминална болест и страданието при загуба на близък. Предложена е оптимистична перспектива.
  Студия
 критичен епизод, страх, болест, смърт, смисъл
 Издадено
  16651
 Красимира Йонкова

7. Рашков, Румен. Военна фамилна терапия. В: "Психология. Теория и практика". Сб. доклади от национална научно-практическа конференция. Част 1. Ред. Ирена Киркова, Десислава Александрова. Варна: Издателство психоанализа ЕООД, 2019, с. 160-168. ISBN 2367-508X, цит. на с. 161

8. Рашков, Румен. Конфликти в семейството. Социалнопсихологически анализ. Варна: Издателска къща СТЕНО, 2019, 175 с. ISBN 978-619-241-020-9, цит. на с. 47

9. Рашков, Румен. Социалнопсихологически анализ на основните механизми за ефективно политическо поведение (политическа власт и политическо лидерство). В: "Психология. Теория и практика". Сб. доклади от национална научно-практическа конференция. Част 1. Ред. Ирена Киркова, Десислава Александрова. Варна: Издателство психоанализа ЕООД, 2019, с. 226-238. ISSN 2367-508Х, цит. на с. 226

3. Манолов, М. Интеракционни модели за редуциране на социалната изолация на нестандартни групи. Дисертационен труд, защитен 2018г., 203с., цит. на с. 189.

4. Манолов, М., Стоянов, И. Метаморфоза на жизнения смисъл при дисоцииране от субективното му преживяване - житейски смисъл в инверсия. В: Библиотека "Диоген" Личност и глобализация. Книга "Психология", том 26 (1). Ред. И. Стоянов. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. 93 - 107. ISBN 978-619-208-153-9, цит. на с. 99.

5. Рашков, Р. Взаимовръзка между стратегии за решаване на съпружески конфликти и емоционалната диференциация на партньорите. Дисертационен труд, защитен 2018г., 190 с., цит. на с. 37.

6. Стоянов, И., Манолов, М. Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 202с. ISBN 978 - 619 - 208 - 151 - 5, цит. на с.103; 189. COBISS.BG-ID 1285541860

1. Отзив в: Давидков, Ц. Другите - измерения на екзистенциалното. В: Списание за библиотечни и информационни науки, книгоиздание и литературна история "Библиотека", София: Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий", 2016, 3, цит на с.121-124.

2. Рецензия в: Попова, Гергана. Тематизациите на другостта в биографичния проект - от срещите в ежедневието до сблъсъка със смъртта. В: сп. Философия. Научно списание, изд. на МОН АЗБУКИ - национално издателство за образование и наука /гл. ред. Георги Апостолов/, година XXV, кн. 2, 2016, с. 222-224.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/