Практики на комуникативната технология във ВУЗ: традиция и новаторство.


Йонкова, Красимира (2015) Практики на комуникативната технология във ВУЗ: традиция и новаторство. В: Библиотека "Диоген" Психология 2015. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 7-26. ISBN 978 - 619 - 208 - 063 - 1


 Представя визията на авторите за теорията и практиката на съвременната комуникация във висшите училища в България. Идентифицира затрудненията, породени от социокултурното отчуждение и въз основа на анкетно проучване обосновава механизми за подобряване на комуникативното взаимодействие.
  Статия
 съвременен университет, комуникативна технология, новаторство, удовлетвореност
 Издадено
  16648
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/