Социалните светове на личността в дискурса на екзистенциалното невропрограмиране.


Йонкова, Красимира (2015) Социалните светове на личността в дискурса на екзистенциалното невропрограмиране. В: Сб. от Юбилейна международна конференция "20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 101-107. ISBN 978 - 619 - 208 - 022 - 8


 Защитена е тезата, че усещането за психично благополучие произтича единствено и само от способността на човека да препрограмира невронната мрежа на мозъка си. Обусловена от тази способност, личността оформя възприятията си за щастие или нещастие: толкова по количество и такива по качество, колкото и както тя самата ги е програмирала.
  Доклад
 невропрограмиране, социални светове, квантов скок, щастие
 Издадено
  16644
 Красимира Йонкова

2. Рашков, Румен. Конфликти в семейството. Социалнопсихологически анализ. Варна: Издателска къща СТЕНО, 2019, 175 с. ISBN 978-619-241-020-9, цит. на с. 85

1. Рашков, Румен. Взаимовръзка между стратегии за решаване на съпружески конфликти и емоционалната диференциация на партньорите. Дисертационен труд, защитен във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 190 с., 2018г., цит. на с. 37.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/