Бунтът на психологията.


Йонкова, Красимира (2014) Бунтът на психологията. В: Георгиев, Людмил. Критическата психология на политиката и историята. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2014, с. 11-19. ISBN 978 - 954 - 07 - 3714 - 0


 Разработката е включена като предговор в структурата на монографията "Критическата психология на политиката и историята" (2014). Основните принципи, концепции и изследователската технология на Критическата психология, концептуализирана от професора по социална, политическа и етнопсихология Людмил Георгиев, са подложени на систематичен анализ и оценъчни съждения в социокултурния контекст на XXI век.
  Част от книга / Глава от книга
 критическа психология, етническо, религиозно, историческо, политическо, идеологическо
 Издадено
  16641
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/