Поклоннически маршрути в Търновската Света гора


Пиперков, Паскал (2015) Поклоннически маршрути в Търновската Света гора Културно-историческо наследство: опазване, представяне, дигитализация. Сборник научни доклади. [онлайн]. Велико Търново: Народна библиотека „П. Р. Славейков”, 2015. Т. 1, с. 60-80. ISSN 2367-8038. http://www.math.bas.bg/vt/kin/book-1/07-KIN-2014-1.pdf


 Търновската Света гора е понятие, исторически обосновано от духовния живот на региона през Средновековието. Регионът се намира в ареала на културния коридор Източен трансбалкански път. Основание за разработване на туристическите маршрути е и съществуването в наши дни на 20 действащи манастира във Великотърновска епархия. В доклада се прави преглед на възможностите за поклоннически туризъм във Великотърновска епархия, като са разгледани пътищата и пътеките за достъп до манастирите и параклисите. Представената информация може да бъде основа за разработване на културни маршрути и туристически пакети. Изследователската работа ще продължи на терен.
  Статия
 


Хуманитарни науки
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология
Социални, стопански и правни науки Туризъм

Humanities
Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology
Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  16640
 Паскал Пиперков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/