Манипулацията: за хората на лъжата и техните маски.


Йонкова, Красимира (2014) Манипулацията: за хората на лъжата и техните маски. В: Сб. от Юбилейна международна научна конференция "50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 16-22. ISBN 978 - 954 - 524 - 985 - 3


 Феномените на манипулативното взаимодействие са подложени на понятийно семантично прецизиране. Осъществен е опит за разкриване на скритите механизми на манипулацията, които - преднамерено или оправдателно - превръщат човеците в хора на лъжата.
  Доклад
 внушение, манипулация, лъжа, маска, методи за психично въздействие
 Издадено
  16634
 Красимира Йонкова

3. Рашков, Румен. Конфликти в семейството. Социалнопсихологически анализ. Варна: Издателска къща СТЕНО, 2019, 175 с. ISBN 978-619-241-020-9, цит. на с. 119.

2. Рашков, Румен. Взаимовръзка между стратегии за решаване на съпружески конфликти и емоционалната диференциация на партньорите. Дисертационен труд, защитен във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 190 с., 2018г., цит. на с. 53; 91.

1. Йонкова, Красимира, Даниела Тасевска, Елена Бораджиева. Практики на комуникативната технология във ВУЗ: традиция и новаторство. В: Библиотека "Диоген" Психология 2015. Ред. Ц. Рашкова. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 7-26. ISBN 978 - 619 - 208 - 063 - 1, цит. на с. 9.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/