Траурна ритуалност и нагласи към смъртта при българите.


Йонкова, Красимира (2014) Траурна ритуалност и нагласи към смъртта при българите. В: Библиотека "Диоген" Тенденции в развитието на съвременната психология. Ред. М. Моцинова-Бръчкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 17-47. ISBN 978 - 954 - 524 - 974 - 7


 Идентифицирани са взаимовръзките между траурната ритуалност на българския етнос и естествения човешки стремеж към преодоляване на страха от смъртта. Разработена е авторова методика за измерване на нагласите спрямо смъртта, представен е емпиричен дизайн за анализ на резултатите от проведено изследване и са оформени обобщаващи изводни тези.
  Студия
 ритуал, смърт, нагласа, страх, печал
 Издадено
  16633
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/