Откровенията на една въстанала критическа психология.


Йонкова, Красимира (2014) Откровенията на една въстанала критическа психология. В: Библиотека "Диоген" Тенденции в развитието на съвременната психология. Ред. М. Моцинова- Бръчкова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2014, с. 7-16. ISBN 978 - 954 - 524 - 974 - 7


 Разкрита е комплексната логика на един нов критерий за функционалност на научната теория и социалната практика, посредством анализ на изследователската парадигма на Критическата психология, конституирана от българския професор Людмил Георгиев. Лансирана е тезата, че изходът от методологичната криза на западната социална наука е в изместването на изследователския център към човешките общности, но не като абстрактен модел на изследване, а в конкретиката на специфичните им проявления като етноидни, етнически и национални общности.
  Статия
 методологична криза, критическа психология, надиндивидуални психични регулатори
 Издадено
  16630
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/