Дебатът между рационализма и мистицизма (2013).


Йонкова, Красимира (2013) Дебатът между рационализма и мистицизма (2013). Велико Търново: ИВИС. Т. 2, 2 изд., 2013, 371с. ISBN 978 - 954 - 2968 - 01 - 6


 Второ издание на втората част от реализацията на академичен труд, замислен като трилогия и обслужващ целите на мащабен изследователски проект в полето на социалните науки, и в частност на психологията. Подходът на анализ е диалогичен и критически. Защитаваната позиция е, че съществува сериозна методологична криза на конвенционалната западна социална наука. Осъществен е опит за многопластова и систематична интерпретация на общата, частната и специалната методология в ракурса на въздействието им върху решенията за природата на човека и света, обуславящи теоретичните, приложните и психотерапевтичните модели в изследователските парадигми на когнитивизма и трансперсонализма. Легитимирано е академичното присъствие на феномена "духовна интелигентност".
  Монография
 мислещият човек, вярващият човек, социална интелигентност, духовна интелигентност
 Издадено
  16616
 Красимира Йонкова

3. Манолов, Манол. Автодискриминацията. Велико Търново: "ИВИС", 2019, 198 с. ISBN 978-619-205-112-9, цит. на с. 120; 121; 122

1. Телефонска, Х. Ефекти на медитацията върху социалния живот на хората. Сб. Психология, образование:актуальные и приоритетные направления исследований: Материалы международной научно-практической конференции студентов, магистров, аспирантов, молодых ученых и их наставников. -Тверь: Твер. гос. ун-т, 2018, УДК 159.9(082)+37(082) ББК Ю9я43+ч40я43 П86, цит. на с. 35.

2. Стоянов, И., Манолов, М. Психология на родителските стилове в полето на жизнения смисъл. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 202с. ISBN 978 - 619 - 208 - 151 - 5, цит. на с. 84; с. 85.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/