Основные представления Daseinanalysis поведения.


Йонкова, Красимира (2013) Основные представления Daseinanalysis поведения. В: Zbornik prispevkov "Kondasove dni 2012". Ed. Gabriela Ruckova. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013, c. 221-227. ISBN 978 - 80 - 8105 - 366 - 5


 Съобразно феноменологичния изследователски подход и визията на екзистенциализма са идентифицирани психотерапевтичните ефекти от прилагането на Dasein-анализа на поведението. Представена е семантиката на системата от ключови понятия, техните взаимовръзки и технологията за работа с тях.
  Статия
 екзистенциализъм, битие - в - света, модус на съществуване, Dasein-анализ, ставане на личността




 Издадено
  16612
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/