Идеи на квантовата психология за природата на човешката интелигентност.


Йонкова, Красимира (2013) Идеи на квантовата психология за природата на човешката интелигентност. В: Научни трудове на СУБ "Дни на науката 2012". Ред. П. Петков. Велико Търново: Фабер, 2013, с. 379-385. ISSN 1314 - 2283


 Систематизирани са емпирично доказани, но малко известни факти за потенциала на човешкия мозък и функционирането на личността в ракурса на квантовата психологична парадигма. Интерпретирани са критически някои аспекти на модела на човешка интелигентност, разработен от квантовия психолог Робърт Уилсън.
  Статия
 квантова психология, съзнание, интелигентност, еволюционна програма
 Издадено
  16611
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/