Проектно ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти.


Йонкова, Красимира (2013) Проектно ориентирано обучение: смисъл, технология, ефекти. В: Библиотека "Диоген" Психология 2013. Ред. В. Чавдарова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 7-23. ISBN 978 - 954 - 524 - 923 - 5


 Аргументирани са предимствата във философията на проектно ориентираното обучение във ВУЗ като стратегия на мотивирано и творческо участие на обучавания в самия институционализиран процес. Представени са резултатите от извършено емпирично изследване на нагласите към тази форма на академично взаимодействие сред студенти от спец. "Психология" на ВТУ
  Статия
 качество на образованието, проектно обучение, критическо мислене, творческа мотивация
 Издадено
  16610
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/