Критичното съзнание в перспективата на духовно ориентираната интегрална психология.


Йонкова, Красимира (2013) Критичното съзнание в перспективата на духовно ориентираната интегрална психология. В: Библиотека "Диоген" Психология 2012. Ред. Д. Тасевска. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2013, с. 7-40. ISBN 978 - 954 - 524 - 893 - 1


 Дефиниран като творчески синтез на предмодерните, модерните и постмодерните източници на познание, интегралният подход е ситуиран в ранг на многоспектърен, дързък и авангарден лидер в методологията на социалните науки, и в частност на психологията. Приведени са аргументи за аспекти на съзнанието, оставащи все още извън периметъра на конвенционалната психология. Изследователският фокус е върху феноменологията на критичното съзнание и профила на неговото функциониране.
  Студия
 критично съзнание, интегрална психология, морална мотивация, духовна интелигентност
 Издадено
  16609
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/