Дебатът между моделите на човешко поведение (2012).


Йонкова, Красимира (2012) Дебатът между моделите на човешко поведение (2012). Велико Търново: АСТАРТА. Т. 1, 5 изд., 2012, 455с. ISBN 954 - 8324 - 86 - 5


 Пето издание на първата част от реализацията на академичен труд, замислен като трилогия и обслужващ целите на мащабен изследователски проект в полето на социалните науки, и в частност на психологията. Подходът на анализ е диалогичен и критически. Защитаваната позиция е, че съществува сериозна методологична криза в конвенционалната западна социална наука. Осъществен е опит за многопластова и систематична интерпретация на общата, частната и специалната методология в ракурса на въздействието им върху решенията за природата на човека и света, обуславящи теоретичните, приложните и психотерапевтичните модели в изследователските парадигми на бихейвиоризма, психодинамизма и хуманизма.
  Монография
 социалност, философска методология, количествени и качествени методи, обусловеният човек, психодинамичният човек, екзистенциалният човек
 Издадено
  16608
 Красимира Йонкова

2. Попова, Станислава. Социалнопсихологически методи за осъществяване на превенция и интервенция на девиантното поведение на личността. В: Сб. от Юбилейна международна конференция "20 години специалност "Психология" - пътуване към себе си". Ред. Д. Тасевска. В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2015, с. 142-152. ISBN 978-619-208-022-8, цит. на с. 143.

1. Попова, Станислава. Социалнопсихологически предпоставки за формиране на девиантно поведение. - Психологически изследвания. Списание на ИИНЧ-БАН. София: Изд. на БАН "Проф. Марин Дринов", кн. 2, 2014, с. 362-368. ISSN 1311-4700 (print); ISSN 2367-4563 (online), цит. на с. 362; 367; 368.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/