Обучението по музика чрез електронен учебник в първи клас – поглед и идеи,


Марчева, Пенка (2013) Обучението по музика чрез електронен учебник в първи клас – поглед и идеи, Сборник от конференция „Електронното обучение в образованието – алтернатива или интеграция?” по проект „Приложение на ИКТ в образованието - от университета към училището на базата на българския и португалски опит“-договор № BG051PO001-7.0.07 – 0029-C0001, Бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07, С., с.129-134. http://project.144sou.bg/wp-content/uploads/downloads/2014/04/sbornik_e-book_secured.pdf


 Изложението в публикацията и свързано с използването на компютърните технологии и конкретно възможностите на електронен учебник в обучението по музика в началното училище.
  Доклад
 ИКТ, електронен учебник, музикално обучение в началното училище
 Издадено
  16602
 Пенка Марчева

1. Солакова, К., Педагогическото образование в сферата на изкуството. Теоретико-приложни аспекти, 2015, АСТАРТА, ISBN 978-954-350-202-8, с.134, COBISS.BG-ID - 1271051748.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/