Движението на социално ангажирания будизъм за проблемите на човека и общността.


Йонкова, Красимира (2012) Движението на социално ангажирания будизъм за проблемите на човека и общността. В: Библиотека "Диоген" Психология -2011. Ред. К. Петрова. Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 2012, с. 7-37. ISBN 978 - 954 - 524 - 836 - 8


 В социокултурния контекст на духовно екологичната криза на западния свят е заложена - в контраверсия - концепцията на будизма за човечеството в страдание и пътя му за избавление. В дискурса на социалнопсихологичния анализ е осъществен опит за осмисляне на моралното кредо на едно от съвременните течения на учението, популярно като социално ангажиран будизъм. В аспекти на изложението са потърсени асоциации и аналогии с религията на християнството.
  Студия
 будизъм, екология, сексизъм, страдание, просветлено съзнание
 Издадено
  16600
 Красимира Йонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/