Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа).


Дерменджиев, Атанас (1991) Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). -В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 252 с. COBISS.BG-ID 1090317028


 Университетски учебник. Анализирани са природата, населението, стопанството и регионалните различия на страните в Западна Европа.
  Учебник / Учебно помагало
 -


Социални, стопански и правни науки Туризъм
Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Social sciences, economic sciences and law Tourism
Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 
  166
 Атанас Дерменджиев

2. Дерменджиева, С. Методика на изследователската дейност по регионална география.В. Търново, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", 2001, 328 с. ISBN 954-524-296-5. COBISS.BG-ID 12898995412 Цит. на с. 21; 244

1. Дерменджиева, С. Регионалната география на света като научно и приложно знание. -В: Общества в преход - теория и практика. В. Търново, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", 1998, с. 127-139. Цит. на с. 138

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/