Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). (съавтор)


Дерменджиев, Атанас (1991) Икономическа география на европейските страни (без Източна Европа). (съавтор) В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 251 с. РБ-Благоевград, 82331


 Университетски учебник. Анализирани са природата, населението, стопанството и регионалните различия на страните в Западна Европа.
  Учебник / Учебно помагало
 -
 
  166
 Атанас Дерменджиев

2. Дерменджиева, С. Методика на изследователската дейност по регионална география. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001

1. Дерменджиева, С. Регионалната география на света като научно и приложно знание. -В: Общества в преход - теория и практика, В. Търново, 1998, с. 127-139

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/