Велкова-Гайдаржиева, Антония. Делба” – между ритуалното побратимяване и ритуалната раздяла // Ботев – съвременни интерпретации. Съставител: Антония Велкова-Гайдаржиева. - Велико Търново: Слово, 2005, (с. 93-107). ISBN 954 439 808-2.


Велкова-Гайдаржиева, Антония (2005) Велкова-Гайдаржиева, Антония. Делба” – между ритуалното побратимяване и ритуалната раздяла // Ботев – съвременни интерпретации. Съставител: Антония Велкова-Гайдаржиева. - Велико Търново: Слово, 2005, (с. 93-107). ISBN 954 439 808-2. Ботев – съвременни интерпретации. Съставител: Антония Велкова-Гайдаржиева. - Велико Търново: Слово, 2005, (с. 93-107). ISBN 954 439 808-2.


 Съвременни интерпретации. Съст. А. Велкова-Гайдаржиева. Велико Търново, 2005. Текстът е опит да се разтълкува Ботевата ранна творба „Делба” през призмата на архетипния фолклорно-ритуален сценарии на побратимяването, както и през призмата на близначните митове (митологемата близнаци). Също така се има предвид и християнско-антропологическата концепция, свързана с идеята за братството като идеална духовна съборност. „Делба” е прочетена като заклинателно-магическа творба, като „дума заветна”, в която са изречени скрижалите на побратимството в граничната епоха между робството и свободата; на единението на чувства, мисли, воли в краткия и дълъг път към смъртта като живот. Анализирана е от нова гледна точка и „интригата” около изписването (неизписването) на посвещението „Любену Каравелову”. Разгледана е една от емблематичните „мъжки раздели” в българската културно-политическа история – тази между Л. Каравелов и Хр. Ботев и съответно Ботевото „братство” е разчетено като въобразено в езика. „Делба” е интерпретирана като творба за радостта, но и за изпитанието да бъдеш побратим. Сюжетът на разминаването между текст и паратекст е Ботевият разказ за мъчителното несъвпадение между поетически блянове и реални факти.
  Статия
 
 Издадено
  16544
 Антония Велкова-Гайдаржиева

1. Велкова-Гайдаржиева, Антония. Делба” – между ритуалното побратимяване и ритуалната раздяла // Ботев – съвременни интерпретации. Съставител: Антония Велкова-Гайдаржиева. - Велико Търново: Слово, 2005, (с. 93-107). ISBN 954 439 808-2. Цитирано в: Панов, Александър. „Песни и стихотворения” от Христо Ботев – структура, основни сюжети и символични образи. - С., 2012, цитиране на )с. 453).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/