Хронотопография на прехода от образователна интеграция към инклузия. Импакт за познавателно и социално развитие на децата в състояние на интелектуална недостатъчност : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор на науките", професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност "Специална педагогика". 449 л. COBISS.BG-ID 1282100452


Гърбачева, Анелия (2014) Хронотопография на прехода от образователна интеграция към инклузия. Импакт за познавателно и социално развитие на децата в състояние на интелектуална недостатъчност : дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор на науките", професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност "Специална педагогика". 449 л. COBISS.BG-ID 1282100452 ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"


 Със своята теоретична и приложна същност, изследването, разгърнато в дисертационния труд има за цел да разработи и предостави на българското училище (и неговите актьори, учители и деца) подходящите педагогически стратегии за успешен преход от образователна интеграция към инклузия като се увеличи положителното му въздействие върху познавателното и социалното развитие на децата в състояние на интелектуална недостатъчност. В процеса на разработване и концептуализиране на изследователския модел, се откроява значимостта на избрания проблем, чието изучаване се основава на референциите на различни научни области с доказана престижност. В отговор на поставената цел се достига до: 1. Определяне значимостта на факторите „адаптация“ и „сътрудничество“ като компоненти в структурата и организацията на процеса на образователна интеграция и на съществуващия комплекс от взаимодействия сред действащите лица в училище. Изведените заключения са резултат от проведените наблюдения и събраните данни за настъпилите трансформации в образователната практика. 2. Разработване на функционални инструменти за оценка на адаптацията на образователната среда, в частност на адаптацията на обучението и за определяне на тенденциите в познавателното и социалното развитие на децата в състояние на интелектуална недостатъчност с цел удовлетворяване на образователните потребности на учениците и на професионалните потребности на учителите.
  Дисертация
 хронотопография и хронотопосистема, образователна интеграция, инклузивно образование, инклузивна образователна среда, адаптация на образователната среда, адаптация на обучението, сътрудничество, интелектуална недостатъчност, познавателни умения, социални умения, участие в образователния процес, характеристики на развитието при деца на възраст от 6 до 9 години при интелектуални интелектуална недостатъчност, професионални компетентности на учителя
 Непубликувано
  16534
 Анелия Гърбачева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/