Екологичният подход в инклузивното образование. Велико Търново: Издателство АИО. 2015. 176 с. ISBN 978-619-90162-3-7 COBISS.BG-ID 1272803300


Гърбачева, Анелия (2015) Екологичният подход в инклузивното образование. Велико Търново: Издателство АИО. 2015. 176 с. ISBN 978-619-90162-3-7 COBISS.BG-ID 1272803300 Велико Търново: Издателство АИО


 Изучаването на процеса на образователна интеграция и разкриването на неговите методологични, съдържателни и структурно-организационни аспекти отговаря на потребността за реорганизиране и създаване на тази функционираща образователна система, за която никое дете или ученик не остава извън училище. В контекста на интердисциплинарното изследване и базирано на екологичния подход и екосистемния модел на U. Bronfenbrenner, в книгата са представени и анализирани основните компоненти и характеристики на инклузивната образователна среда, обединени в категориите „адаптация” и „сътрудничество”.
  Монография
 екологична психология, екосистемен модел, образователна интеграция, инклузивна образователна среда, адаптация на образователна среда, сътрудничество


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  16533
 Анелия Гърбачева

2. Фидосиева, Христина Руменова. Подкрепа - между теоретичната парадигма и практическите предизвикателства. В: От приобщаване към участие в образователния процес. Ред. А. Гърбачева. Велико Търново: Университетско издателство " Св. св. Кирил и Методий", 2018, с. ISBN ISBN 978-619-208-- на с. 60

1. Маринова, Анет, Кръстева, Лили. Подкрепата за личностно развитие в новите образователни политики за приобщаващо образование. В: Сб. Научна конференция с международно участие „ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ“ 04 – 06 Ноември 2016 г., София: НБУ ISBN 978-954-535-863-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/