По следите на скрития смисъл. Предпоставки и инструменти за скрито манипулативно въздействие в дискурса на българската популярна преса. Научен редактор: доц. д-р Лиляна Цонева.


Гецов, Антон (2009) По следите на скрития смисъл. Предпоставки и инструменти за скрито манипулативно въздействие в дискурса на българската популярна преса. Научен редактор: доц. д-р Лиляна Цонева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. 2009, 304 с., ISBN 978–954–524–707–1.


 
  Монография
 
 Издадено
  16519
 Антон Гецов

33. Velikova, S. Academic Listening. Exploring Second Language Lecture Comprehension. В. Търново: Издателство "Ивис", 2019, 288 с., ISBN 978-619-205-117-4, цит. на с. 27.

32. Тодоранова, Л., Тодоранова, А. Езикови проблеми на медийното онлайн пространство и влиянието им върху фирмения имидж.// Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Икономически науки“, том 7, № 2, 2018, Print ISSN: 1314-7390; Online-ISSN: 2603-4085.// https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=722532

30. Добрева, Елка. Медиите в метафоричното огледало на криминалната литература.// Непознати приятели, познати неприятели. Серия „Обществени комуникации“. № 7. Катедра по журналистика и масови комуникации. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 173–210, ISBN 978-619-00-0767-8, цит. на с. 176.

31. Коева, С. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език. Монография. Библиотека „Филология“. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2017, 371 с., ISBN 978-619-208-121-8. цит. на с. 17; с. 34; с.43; с. 65 (2); с 70; с. 82; с. 83; с. 84; с. 86; с. 87; с. 88; с. 92 (2); с. 94 (3); с. 167; с. 168; с. 188; с. 211; с. 268.

24. Андреева, Д, Маздрашка-Михова, Ф. Подменената журналистика. Пиарът в журналистическото съдържание. Монография. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, 253 с., ISBN 978-619-208-075-4, цит. на с. 114; с. 130.

25. Ефтимова, Андреана. Двойственият език в медиите. Езикът на политическата коректност vs. езика на омразата. Монография. София: „Просвета – София“ АД. 2016, 336 с., ISBN 978-954-01-3271-6

26. Коева, С. Колоквиализацията на медийния дискурс и манипулацията с количеството.// Проблеми на устната комуникация. Десета международна научна конференция 7–8 ноември 2014 г. Част първа, с. 204–226, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, ISSN 2367-8712, цит. на с. 207.

27. Петкова, Ц. Езиковата емпатия в политическия дискурс (към проявите на синтактично равнище).// Българският език – история и съвременност. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, ISBN 987-619-208-048-8, цит. на с. 178

28. Радулова, Ц. Скрита речева агресия в изказванията на собствено политическите субекти.// Проблеми на устната комуникация. Десета международна научна конференция 7–8 ноември 2014 г. Част първа. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, ISSN 2367-8712, цит. на с. 88

29. Тодорова, Десислава. Автореферат на дисертационен труд на тема "Спортните метафори в специализираните онлайн медии" за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”. Шумен, 2016, 40 с. http://shu.bg/sites/default/files/stefka/aftoreferat_Desislava%20Todorova.pdf цит. на с. 19.

20. Иванова, В. Полифункционалното да в българския език (функционално-семантични и модални особености на независимите да-изречения в съвременния български език). Монография. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, 198 с., ISBN 987-619-308-035-8, цит. на с. 14; с. 18.

21. Коева, С. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език (Върху материал от популярни информационни сайтове). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Катедра „Съвременен български език“, В. Търново, 2015, 44 с., цит. на с. 7; с. 12; с. 17; с. 18;

22. Коева, С. Манипулация с количеството при представяне на конфликтни ситуации в медиите.// Литермедия. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. 2015, ISSN 2534-8906.// http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=181 (видяно на 25.05.2015)

23. Радулова, Ц. Към въпроса за езиковата емпатия в политическия дискурс.// Годишник на департамент „Романистика и германистика“ към НБУ, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Анушка Леви, София: Издателства на НБУ, 2015, .с. 204–216, ISBN 978–954–535–758–892–0, цит. на с. 209 (3).

12. Досев, В. Комуникация и медийна манипулация. Монография. Варна: Издателство „Наука и икономика“. Икономически университет – Варна, 2014, 122 с., ISBN 978-954-21-0747-7, цит. на с. 12

13. Досев, В. Манипулативната роля на метафорите в медийния дискурс. Монография. Варна: Издателска къща „Стено“, 2014, 144 с., ISBN 978-954-449-736-1, цит. на с. 8

14. Коева, С. Квантификация и манипулация.// Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново: „Фабер“, 2014, с. 243–255, ISBN 978-619-00-0037-2, цит. на с. 244.

15. Коева, С. Манипулативни употреби на средства за изразяване на неопределено разделно множество над нормата в българския език.// Арнаудов сборник. Т. 8, Русе: „ЛЕНИ-АН“, 2014, 417–424, ISBN 978-619-705-833-8, цит. на с. 417, с. 418.

16. Мицева, Ст. Сугестията в рекламата за здраве.// Предизвикателствата на ХХI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. Сборник доклади от VII международна конференция 8–9. ХII. 2014. Варна: Издателска къща СТЕНО – Варна, с.144–147, ISBN 978–954–449–770–5, цит. на с. 145 (2).

17. Радулова, Ц. Прояви на емпатията в политическия дискурс.// Епископ-Константинови четения. Том 20. Шумен, 2014. УИ „Епископ Константин Преславски“, 2014, http://www.academia.edu/12132994/ (видяно на 25.06.2015.)

18. Радулова, Ц. Прояви на емпатията в политическия дискурс.// Предизвикателствата на ХХI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. Сборник доклади от VII международна конференция 8–9. ХII. 2014. Варна. Издателска къща СТЕНО, Варна, с. 151–156. ISBN 978–954–449–770–5, цит. на с. 151

19. Радулова, Ц. Установяване на контакт (социално взаимодействие) и на конфликт (речево въздействие) в политическата комуникация.// Епископ – Константинови четения. Том 20. Контакти и конфликти. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, с. 179–186. ISSN, електронно издание с формат интерактивен pdf: 1314–7358.// http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_20_indesign.pdf (видяно на 13.03.2015), цит. на с. 141

6. Добрев, Д,, Добрева, Е. Интертекстуалност в масовите комуникации: основни понятия, примери, задачи. Електронен учебник за ВУЗ, cdo-shu.bg. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, ISBN 978-954-577-816-2.// http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=103

7. Добрева, Е. Тезиси по теория на масовата комуникация. Електронен учебник за ВУЗ. cdo-shu.bg, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, 219 с., ISBN: 978-954-711-0.// http://www.booksinprint.bg/Publication/Details/306d9b59-144f-4ac1-8457-1d12a8f939bb, цит. на с. 188.

8. Коева, С. Квантификация и манипулация.// Годишник на Филологическия факултет. Т. 11, Благоевград: УИ „Н. Рилски“, 2013, 299–313, ISSN 1312-0493, цит. на с. 300

9. Коева, С. Манипулативни употреби на средства за изразяване на неопределено разделно множество над нормата в българския език.// Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново: „Фабер“, 2013, 129–139, ISBN 978-954-400-957-1, цит. на с. 129; с. 130; с. 131.

10. Коева, С. Манипулативно изразяване на неопределено разделно множество над нормата чрез вербалната фраза.// Проглас, 2013, кн. 1, 171–189, ISSN 0861-7902.// http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol22/iss1/10 цит. на с. 173; с. 174; с. 181.

11. Лазарова, М. Глава 7. Речева реализация на граматическите езикови възможности в изказа на българските вестници.// Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България. Колективна монография. Бургаски свободен университет. Фонд „Научни изследвания“, Габрово: Издателство „ЕКС-ПРЕС“ ООД, с. 630–689, 2013, ISBN 978-954-9370-98-0.// https://www.bfu.bg/upload/izdania-BSU/proekt-monografia/Glava7.pdf цит. на с. 645

5. Радева, П. Динамика на синтаксиса в съвременния български език. Библиотека „Филология“. Монография. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, 272 с., ISBN 978-954-524-830-6, цит. на с. 254

3. Атанасова, Н. Комуникативни стратегии за манипулация в политическия дискурс: печатни издания от България, Великобритания и САЩ. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. СУ „Св. Климент Охридски“ Факултет по класически и нови технологии, 2011// https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDIQFjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.uni-sofia.bg%2Findex.php%2Fbul%2Fcontent%2Fdownload%2F77213%2F611649%2Fversion%2F1%2Ffile%2FAvtoreferat_N_Atanasova.pdf&ei=Pa4BVZOgEoKzUYSug4AE&usg=AFQjCNHTAoo5Av2oQ7zpadB6RIX2U-Bb4w&bvm=bv.87920726,d.d24&cad=rjt (видяно на 13.03.2015), цит. на с. 43;

4. Досев, Д. Манипулативната сила на метафорите в медийния дискурс. Юбилеен сборник с научни изследвания, посветен на 70-годишнината на проф. д-р Върбан Вътов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 215-224, ISBN 978-954-524-810-8, цит. на с. 217

1. Лазарова, М. Релацията „ценности – колоквиализация“ на вестникарския език.// Предизвикателства пред Висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Том 2. Бургаски свободен университет. Международна конференция, 2010, с. 135–140, ISBN 978-954-9370-72-0.// http://research.bfu.bg:8080/jspui/bitstream/123456789/141/1/BFU_MK_2010_T_I_Lazarova.pdf(видяно на 12.03.2015) цит. на с. 37

2. Тодоранова, А. Към въпроса за употребата на бройната форма в „езика на медиите“.// Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив: Издателство „Контекст“, 2010, с. 169–177. ISBN: 978-954-8238-25-0, цит. на с. 169.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/