По следите на скрития смисъл. Предпоставки и инструменти за скрито манипулативно въздействие в дискурса на българската популярна преса. Научен редактор: доц. д-р Лиляна Цонева.


Гецов, Антон (2009) По следите на скрития смисъл. Предпоставки и инструменти за скрито манипулативно въздействие в дискурса на българската популярна преса. Научен редактор: доц. д-р Лиляна Цонева. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“. 2009, 304 с. ISBN 978-954-524-707-1, COBISS.BG-ID – 1231357924.


 
  Монография
 
 Издадено
  16519
 Антон Гецов

33. Velikova, S. Academic Listening. Exploring Second Language Lecture Comprehension. В. Търново: Издателство "Ивис", 2019, 288 с., ISBN 978-619-205-117-4, COBISS.BG-ID – 1290252260, цит. на с. 27.

32. Тодоранова, Л., Тодоранова, А. Езикови проблеми на медийното онлайн пространство и влиянието им върху фирмения имидж.// Известия на Съюза на учените – Варна. Серия „Икономически науки“, том 7, № 2, 2018, Print ISSN: 1314-7390; Online-ISSN: 2603-4085.// https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=722532

30. Добрева, Елка. Медиите в метафоричното огледало на криминалната литература.// Непознати приятели, познати неприятели. Серия „Обществени комуникации“. № 7. Катедра по журналистика и масови комуникации. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2017, с. 173–210, ISBN 978-619-00-0767-8, COBISS.BG-ID – 1286675940, цит. на с. 176.

31. Силвия Коева. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език. Монография. Библиотека „Филология“. Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново, 2017, ISBN 978-619-208-121-8, COBISS.BG-ID – 1283305956, цит. на с. 43.

24. Десислава Андреева, Фани Маздрашка-Михова. Подменената журналистика. Пиарът в журналистическото съдържание. Монография. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, 253 с. ISBN 978-619-208-075-4, COBISS.BG-ID – 1277363172, цит. на с. 130, бел. № 11.

25. Ефтимова, Андреана. Двойственият език в медиите. Езикът на политическата коректност vs. езика на омразата. Монография. София: „Просвета – София“ АД. 2016, 336 с., ISBN 978-954-01-3271-6, COBISS.BG-ID – 1554309332, цит. на с. 11.

26. Коева, С. Колоквиализацията на медийния дискурс и манипулацията с количеството.// Проблеми на устната комуникация. Десета международна научна конференция 7–8 ноември 2014 г. Част първа, с. 204–226, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, ISSN 2367-8712, цит. на с. 207.

27. Тодорова, Десислава. Автореферат на дисертационен труд на тема "Спортните метафори в специализираните онлайн медии" за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”. Шумен, 2016, 40 с. http://shu.bg/sites/default/files/stefka/aftoreferat_Desislava%20Todorova.pdf цит. на с. 19.

28. Цаня Петкова. Езиковата емпатия в политическия дискурс (към проявите на синтактично равнище).// Българският език – история и съвременност. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, с. 170–180, 2016, ISBN 987-619-208-048-8, COBISS.BG-ID – 1274757092, цит. на с. 178.

29. Цаня Радулова. Скрита речева агресия в изказванията на собствено политическите субекти.// Проблеми на устната комуникация. Десета международна научна конференция 7–8 ноември 2014 г. Част първа. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2016, с. 77–96, ISSN 2367-8712, COBISS.BG-ID – 1280251876, цит. на с. 88.

20. Верка Иванова. Полифункционалното да в българския език (функционално-семантични и модални особености на независимите да-изречения в съвременния български език). Монография, В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2015, 198 с. ISBN 978-619-308-035-8, COBISS.BG-ID – 1273587428, цит. на с. 14.

21. Коева, С. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език (Върху материал от популярни информационни сайтове). Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Катедра „Съвременен български език“, В. Търново, 2015, 44 с., цит. на с. 7; с. 12; с. 17; с. 18;

22. Коева, С. Манипулация с количеството при представяне на конфликтни ситуации в медиите.// Литермедия. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Факултет по хуманитарни науки. 2015, ISSN 2534-8906.// http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=181 (видяно на 25.05.2015)

23. Цаня Радулова. Към въпроса за езиковата емпатия в политическия дискурс. – В: Годишник на департамент „Романистика и германистика“ към НБУ, посветен на 70-годишния юбилей на доц. д-р Анушка Леви. София: Издателство на НБУ, 2015, с. 204–216. ISBN 978–954–535–758–892–0, COBISS.BG-ID – 1288839140, цит. на с. 209.

11. Владимир Досев. Комуникация и медийна манипулация. Монография. Варна: Издателство „Наука и икономика“. Икономически университет – Варна, 2014, 122 с. ISBN 978-954-21-0747-7, COBISS.BG-ID – 1267619300. < http://library1.ue-varna.bg:7480/ft/KNG/R0030306.PDF > цит. на с. 12.

12. Владимир Досев. Манипулативната роля на метафорите в медийния дискурс. Монография. Варна: Издателска къща „Стено“, 2014, 144 с. ISBN 978-954-449-736-1, COBISS.BG-ID – 1268118500, цит. на с. 8.

13. Радулова, Ц. Прояви на емпатията в политическия дискурс.// Епископ-Константинови четения. Том 20. Шумен, 2014. УИ „Епископ Константин Преславски“, 2014, http://www.academia.edu/12132994/ (видяно на 25.06.2015.)

14. Радулова, Ц. Установяване на контакт (социално взаимодействие) и на конфликт (речево въздействие) в политическата комуникация.// Епископ – Константинови четения. Том 20. Контакти и конфликти. Шумен: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, 2014, с. 179–186. ISSN, електронно издание с формат интерактивен pdf: 1314–7358.// http://shu.bg/sites/default/files/harakteristiki/fhn/EK_20_indesign.pdf (видяно на 13.03.2015), цит. на с. 141

15. Силвия Коева. Квантификация и манипулация.// Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново: „Фабер“, 2014, 243–255, ISBN 978-619-00-0037-2, COBISS.BG-ID – 1269279972, цит. на с. 244.

16. Силвия Коева. Квантификация и манипулация.// Трети научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново: „Фабер“, 2014, 243–255, ISBN 978-619-00-0037-2, COBISS.BG-ID – 1269279972, цит. на с. 244.

17. Силвия Коева. Манипулативни употреби на средства за изразяване на неопределено разделно множество над нормата в българския език.// Арнаудов сборник. Т. 8, Русе: „ЛЕНИ-АН“, 2014, 417–424, ISBN 978-619-705-833-8, COBISS.BG-ID – 1271046372, цит. на с. 417.

18. Стоянка Мицева. Сугестията в рекламата за здраве.// Предизвикателствата на ХХI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. Сборник доклади от VII международна конференция 8–9. ХII. 2014. Варна. Варна: Издателска къща СТЕНО, с. 144–147, ISBN 978–954–449–770–5, COBISS.BG-ID – 1270322660, цит. на с. 145 (2).

19. Цаня Радулова. Прояви на емпатията в политическия дискурс.// Предизвикателствата на ХХI век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели. Сборник доклади от VII международна конференция 8–9. ХII. 2014. Варна. Варна: Издателска къща СТЕНО, с. 151–156. ISBN 978–954–449–770–5, COBISS.BG-ID – 1270322660, цит. на с. 151.

6. Добрев, Д,, Добрева, Е. Интертекстуалност в масовите комуникации: основни понятия, примери, задачи. Електронен учебник за ВУЗ, cdo-shu.bg. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, ISBN 978-954-577-816-2.// http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=103

7. Добрева, Е. Тезиси по теория на масовата комуникация. Електронен учебник за ВУЗ. cdo-shu.bg, Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, 219 с., ISBN: 978-954-711-0.// http://www.booksinprint.bg/Publication/Details/306d9b59-144f-4ac1-8457-1d12a8f939bb, цит. на с. 188.

8. Мариана Лазарова. Глава 7. Речева реализация на граматическите езикови възможности в изказа на българските вестници. – В: Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на езика на вестниците в България. Колективна монография. Бургаски свободен университет. Фонд „Научни изследвания“, Габрово: Издателство „ЕКС-ПРЕС“ ООД, с. 630–689, 2013. ISBN 978-954-9370-98-0, COBISS.BG-ID – 1261631204. < https://www.bfu.bg/upload/izdania-BSU/proekt-monografia/Glava7.pdf > цит. на с. 645.

9. Силвия Коева. Манипулативни употреби на средства за изразяване на неопределено разделно множество над нормата в българския език.// Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, В. Търново: „Фабер“, 2013, 129–139, ISBN 978-954-400-957-1, COBISS.BG-ID – 1261571300, цит. на с. 129.

10. Силвия Коева. Манипулативно изразяване на неопределено разделно множество над нормата чрез вербалната фраза. – Проглас, 2013, кн. 1, с. 171–189. ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID – 1258130404. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol22/iss1/10 > цит. на с. 173.

5. Пенка Радева. Динамика на синтаксиса в съвременния български език. Библиотека „Филология“. Монография. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2012, 272 с., ISBN 978-954-524-830-6, COBISS.BG-ID – 1240280292, цит. на с. 254.

3. Атанасова, Н. Комуникативни стратегии за манипулация в политическия дискурс: печатни издания от България, Великобритания и САЩ. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. СУ „Св. Климент Охридски“ Факултет по класически и нови технологии, 2011// https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDIQFjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.uni-sofia.bg%2Findex.php%2Fbul%2Fcontent%2Fdownload%2F77213%2F611649%2Fversion%2F1%2Ffile%2FAvtoreferat_N_Atanasova.pdf&ei=Pa4BVZOgEoKzUYSug4AE&usg=AFQjCNHTAoo5Av2oQ7zpadB6RIX2U-Bb4w&bvm=bv.87920726,d.d24&cad=rjt (видяно на 13.03.2015), цит. на с. 43;

4. Владимир Досев. Манипулативната сила на метафорите в медийния дискурс. Юбилеен сборник с научни изследвания, посветен на 70-годишнината на проф. д-р Върбан Вътов. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 2011, с. 215–224, ISBN 978-954-524-810-8, COBISS.BG-ID – 1246114788, цит. на с. 217.

1. Анита Тодоранова. Към въпроса за употребата на бройната форма в „езика на медиите“. – В: Актуални проблеми на съвременната българска книжовна норма. Пловдив: Издателство „Контекст“, 2010, с. 169–177. ISBN: 978-954-8238-25-0, COBISS.BG-ID – 1288394980, цит. на с. 169.

2. Мариана Лазарова. Релацията „ценности – колоквиализация“ на вестникарския език.// Предизвикателства пред Висшето образование и научните изследвания в условията на криза. Том 2. Бургаски свободен университет. Международна конференция, 2010, с. 135–140, ISBN 978-954-9370-72-0, COBISS.BG-ID – 1245758692.// http://research.bfu.bg:8080/jspui/bitstream/123456789/141/1/BFU_MK_2010_T_I_Lazarova.pdf (видяно на 12.03.2015), цит. на с. 37.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/