Цитатът в българската популярна преса – начини на (зло)употреба


Гецов, Антон (2009) Цитатът в българската популярна преса – начини на (зло)употреба Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на проф. д-р Д. Чизмаров (1920–1986). Отговорен редактор: проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 123–139, ISBN 978-954-524-674-6, COBISS.BG-ID – 1230265060.


 
  Статия
 
 Издадено
  16518
 Антон Гецов

1. Добрев, Д, Добрева, Е. Интертекстуалност в масовите комуникации: основни понятия, примери, задачи. Електронен учебник за ВУЗ, cdo-shu.bg. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, ISBN 978-954-577-816-2.// http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=103

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/