Към въпроса за приложимостта на кооперативния принцип в масовата комуникация


Гецов, Антон (2009) Към въпроса за приложимостта на кооперативния принцип в масовата комуникация Проглас. Главен редактор: доц. д-р Пенка Радева. Кн. 1, 2009, с. 80–95. ISSN 0861-7902 (Print). ISSN 2367-8585 (Online), COBISS.BG-ID – 1182788324. < http://journals.uni-vt.bg/proglas/bul/vol18/iss1/6 >


 
  Статия
 
 Издадено
  16517
 Антон Гецов

1. Майя Кузова. Парадоксите на експресията в българския и руския език. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2018, 465 стр., ISBN 978-619-202-338-6, COBISS.BG-ID – 1287586020, цит. на с. 360; 366.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/