Сугестивен потенциал на псевдопозоваването в дискурса на популярната ни преса


Гецов, Антон (2009) Сугестивен потенциал на псевдопозоваването в дискурса на популярната ни преса Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Хр. Станева. Отговорен редактор: проф. дфн Стоян Буров. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 97–111, ISBN 978-954-524-693-7, COBISS.BG-ID – 1230259940.


 
  Статия
 
 Издадено
  16516
 Антон Гецов

2. Цанева, Хрисимира. Размисли за журналистиката и нейните източници на информация.// Социален факт и медийна реалност. Серия „Обществени комуникации“, № 4, Катедра по журналистика и масови комуникации, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. Шумен: Издателство „Фабер“, 2015, с. 132–137, ISBN: 978-619-00-0236-9, COBISS.BG-ID – 1271541732.// http://shu.bg/sites/default/files/izdaniq/Social%20facts%20and%20Media%20Reality%20-%20Public%20Communication%204.pdf цит. на с. 136.

1. Добрев, Д, Добрева, Е. Интертекстуалност в масовите комуникации: основни понятия, примери, задачи. Електронен учебник за ВУЗ, cdo-shu.bg. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“, 2013, ISBN 978-954-577-816-2.// http://litermedia.com/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=103

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/