Стимулиране на детската креативност в часовете за занимания по интереси чрез музикално, литературно и изобразително изкуство,


Марчева, Пенка (2012) Стимулиране на детската креативност в часовете за занимания по интереси чрез музикално, литературно и изобразително изкуство, „Професионално образование”,2012, (5) с.473-494, ISSN 1314 – 555Х,COBISS.BG-ID 1247173860


 В публикацията е направено теоретично проучване на спецификата на часовете за занимания по интереси в условията на целодневна организация на обучение. Предложени са и практически технологии, подходящи за работа, насочена към развитие на детските творчески способности чрез музикална, литературна и изобразителна дейност. Представени са примерни годишни разпределения за тези часове за първи и трети клас, детски литературни творби, работен лист.
  Статия
 Дейности по интереси, музикално изкуство, литература, изобразително изкуство, ученици в начална училищна възраст
 Издадено
  16504
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/