Практикум по социална работа


Йоргова, Милена (2016) Практикум по социална работа Велико Търново:Фабер, 2016, ISBN 978-619-00-0437-0 (COBISS.BG-ID 1277962980)


 
  Учебник / Учебно помагало
 социална работа, социални услуги, старост, възрастни хора


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  16495
 Милена Йоргова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/