Формиране на умения за самооценяване при студенти от специалност „Начална педагогика” в условията на музикално-практическо обучение


Марчева, Пенка (2014) Формиране на умения за самооценяване при студенти от специалност „Начална педагогика” в условията на музикално-практическо обучение Рецензиран сборник от конференция с международно участие „Квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшето училище“ по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.09-0012 „Повишаване на професионалните компетенции на академичния състав на ЮЗУ „Неофит Рилски”(Благоевград)– инвестиция за бъдещето”, 26-27 септември 2014 г., Благоевград, ред. кол. Добринка Тодорина ... и др. ISBN:978-619-90349-1-0, с.166-183, COBISS.BG-ID 1268263908 .


 Публикацията представя част от изследване, свързано с формиране на умения за самооценяване при студенти, бъдещи начални педагози в условията на музикално-практическо обучение.
  Статия
 умения за самооценяване, студенти-бъдещи начални педагози, музикално-практическо обучение
 Издадено
  16492
 Пенка Марчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/