Първият урок по кларинет като стъпка в етапа на началното обучение


Цветанов, Йордан (2016) Първият урок по кларинет като стъпка в етапа на началното обучение Велико Търново, Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“


 В България кларинетът е вписан във всички жанрове музика – и в концертната практика, и в съвременното битие на българския фолклор. Въпреки популярността на този инструмент, у нас все още липса издадена методика, което налага разработването на съвременен модел за началния етап на обучението по кларинет. Общовъзприетата възраст за първи занимания с този духов инструмент е 10-13 години, но според нас процесът може да започне още на 7-8 години, ако са налице необходимите физически данни. Предлагаме първият произведен от инструмента звук да бъде тонът „ми”. В проведения еднократен качествен експеримент – първи урок по кларинет с ученик от първи клас – се достига бързо и успешно до желания резултат. На базата на направените наблюдения и изводи се планират следващите стъпки на обучението.
  Доклад
 кларинет,методика на обучението по кларинет, начално обучение, първи урок по кларинет, първи произведен тон, качествен експеримент
 Издадено
  16480
 Йордан Цветанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/