80 Години от Рождението на Педагога Никола Георгиев Попниколов


Георгиев, Георги (2012) 80 Години от Рождението на Педагога Никола Георгиев Попниколов Педагогически Алманах, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, Книжка 2, 2012, Том XX, стр. 269-272.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  16472
 Георги Георгиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/