„Ролята на отглаголните междуметия. в компютърно опосредстваната комуникация (КОК)”


Щерева, Калина (2007) „Ролята на отглаголните междуметия. в компютърно опосредстваната комуникация (КОК)” Проглас, Филологическо списание, Университетско издателство “Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново


 Статията проследява специфичната комуникативна роля на отглаголните междуметия в компютърно опосредстваната комуникация. Разглежда се сливането на устната и писмената реч в дигиталните комуникационни канали "чат" и "форум" и произтичащите от това особености на изказа.
  Статия
 компютърно опосредствана комуникация, отглаголни междуметия, устна реч, писмена реч, чат, форум
 Издадено
  16457
 Калина Щерева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/