Тежест на доказване при отрицателни факти


Мингова, Анелия (2013) Тежест на доказване при отрицателни факти Норма-Правното списание, № 9, 2013, ISSN 1314 - 5118


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  16434
 Анелия Мингова

1. Костов, Ив. Преклузията за възражения на ответника в общия исков процес. С.: Сиби, 2017, цит. на с. 261.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/