Неформалното обучение по народни инструменти в детско-юношеските ансамбли (анкетно проучване в ДЮФА „Българче”- Велико Търново)


Печикамъков, Стефан (2016) Неформалното обучение по народни инструменти в детско-юношеските ансамбли (анкетно проучване в ДЮФА „Българче”- Велико Търново) 55-та годишна научна конференция с международно участие на РУ&СУ 16 на тема „Интелигентната специализация-иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация“


  Неформалното обучение по народни инструменти и участието в народен оркестър са ефективно средство за култивиране на любов към българския музикален фолклор. Активният диалог с децата и юношите е съществен източник на информация за пътищата, по които професионалните музиканти трябва да водят по-младите. Проведената анкета с оркестрантите от ДЮФА "Българче" – гр. Велико Търново потвърждава неоценимата възпитателна роля на детско-юношеските фолклорни ансамбли, разкрива неоползотворени източници за привличане към народните инструменти и доказва ключовата роля на диригента.
  Доклад
  Детско-юношески фолклорен ансамбъл, народни инструменти, народен оркестър, родова традиция, диригент на народен оркестър.
 Непубликувано
  16409
 Стефан Печикамъков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/