М. МОЙНОВА. Детската рисунка като феномен на културата. В. Търново: Екслибрис студио, 2016, 239 с. ISBN 978-619-90391-4-4; COBISS.BG-ID 1285744100


Гърмидолова, Мариана (2016) М. МОЙНОВА. Детската рисунка като феномен на културата. В. Търново: Екслибрис студио, 2016, 239 с. ISBN 978-619-90391-4-4; COBISS.BG-ID 1285744100 ISBN 978-619-90391-4-4; COBISS.BG-ID 1285744100


 Монографията разглежда детската рисунка като феномен на човешката култура. Като такъв детската творба отразява всички характеристики на материалната и духовната култура. От тази гледна точка, тя се превръща във важен източник на информация, въплътил всички културни прояви прояви – архитектура, изобразителни изкуства, религиозни убеждения, мода, писменост, език и т.н. Като се изхожда от разбирането за същността на понятието „култура“ в съвременните културологични теории, се разглежда взаимовръзката с изобразителното изкуство, като проява на материалния му аспект. Проследява се как се трансформира тълкуването за културата през отделните епохи и как това оказва влияние върху развитието на изобразителното изкуство като нейно отражение.
  Монография
 изобразително изкуство, детска рисунка, култура, обучение по изобразително изкуство


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  16398
 Мариана Гърмидолова

1. В. Петрова. 200 години от рождението на учителя Иван Николов Момчилов. Създателят на поколение образовани българи и талантливи български учители. - Педагогически алманах, №1, 2019, с. 12-20.Цит. на с. 15. Print ISSN 1310-358X ; Online 2367-9360.

2. Даниела Йорданова. Възможности за приложение на интерактивните методи при работа с художествен текст чрез обучението по литература (1.–4. клас). - Педагогически алманах, №1, 2019, с. 41-48. Цит. на с. 42. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

3. Марина Теофилова. Кратък наръчник за естетическо възпитание в градска среда. - Педагогически алманах, №1, 2019, с. 118 - 122. Цит. на с. 120 с. ISSN: 2367-9360 Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

4. П. Кънева. Междупредметните връзки в ранното обучение по английски език като чужд. - Педагогически алманах. №1, 2019, с. 49 - 53. Цит. на с. 52. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

5. Петя Конакчиева. Приоритети на отговорното родителство за възпитаване на социално уверено дете. Педагогически алманах, №1, 2019, с. 21-40. Цит. на 24 с. Print ISSN 1310-358X ; Online 2367-9360

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/