М. ГЪРМИДОЛОВА. Детската рисунка като феномен на художествената култура. – Педагогически алманах, 2016, №2, с. 220 - 229. Print ISSN 1310-358X. Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284186852 СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)


Гърмидолова, Мариана (2016) М. ГЪРМИДОЛОВА. Детската рисунка като феномен на художествената култура. – Педагогически алманах, 2016, №2, с. 220 - 229. Print ISSN 1310-358X. Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284186852 СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) Print ISSN 1310-358X. Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284186852


 Детската рисунка не е истинска творба на изобразителното изкуство. Но в нея се отразява не само индивидуалността на детето, неговите емоции, отношения, проблеми и фантазии. Детската творба отразява човешката култура във всичките и многостранни прояви. Не случайно до определена възраст рисунките на децата си приличат, без оглед на тяхната култура и етнос. Но в процеса на социализиране и усвояване на културните норми и образци, рисунката на детето започва да отразява цялото културно многообразие. Тя се превръща в истински документ за културата на дадена епоха. Приведени са примери с рисунки на деца от Средновековието до наши дни в различни страни.
  Статия
 култура, изобразително изкуство, детска рисунка
 Издадено
  16397
 Мариана Гърмидолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/