М. ГЪРМИДОЛОВА. Съвременни стратегии за обучението на учениците от нет поколението. – Педагогически алманах, 2016, №2, с. 211-219. Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284185316 СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)


Гърмидолова, Мариана (2016) М. ГЪРМИДОЛОВА. Съвременни стратегии за обучението на учениците от нет поколението. – Педагогически алманах, 2016, №2, с. 211-219. Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284185316 СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списание на Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий". – В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online) Print ISSN 1310-358X Online ISSN 2367-9360; COBISS.BG-ID 1284185316


 Липсата на интерес към процеса на преподаване при работата с учениците от съвременното поколение е проблем, който вълнува все по-широк кръг от учители. На базата на обширен анализ научна литература са изведени някои от важните причини за това. Развитието на съвременните технологии е оказало необратимо въздействие върху поведението на децата, върху техните интереси и реакции. Това е довело до редица физиологични промени и налага да се извърши промяна в стратегиите на обучение по учебните дисциплини. Изведени са 20 характеристики на съвременните ученици, които ще подпомогнат работата на учителите и ще насочат вниманието им към тяхното разрешаване.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  16396
 Мариана Гърмидолова

1. Даниела Йорданова. Възможности за приложение на интерактивните методи при работа с художествен текст чрез обучението по литература (1.–4. клас). - Педагогически алманах, №1, 2019, с. 41-48. Цит. на с. 41. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/