Кулинарните недоразумения на сръбско-българската езикова граница


Иванова, Ценка (2004) Кулинарните недоразумения на сръбско-българската езикова граница Трапезата в културата на българи и сърби / Трпеза у култури Бугара и Срба (двуезичен сборник), Ниш – Велико Търново, Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”& Faber, 2004, стр. 71-84. ISBN 954-524-406-2.


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология
Социални, стопански и правни науки Социология, антропология и науки за културата

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Social sciences, economic sciences and law Sociology, Anthropology and Cultural Studies

 Издадено
  16352
 Ценка Иванова

1. http://wikipedia.infostar.cz/a/al/albanian_vegetable_pie.html - на много езици

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/