Автореферат на дисертация „Българско-сръбски книжовноезикови връзки през Възраждането” (Аспекти на езиковата стандартизация в балканославянския ареал), 51 стр.


Иванова, Ценка (2001) Автореферат на дисертация „Българско-сръбски книжовноезикови връзки през Възраждането” (Аспекти на езиковата стандартизация в балканославянския ареал), 51 стр. Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий" на ВТУ Специализиран научен съвет по езикознание при ВАК, Софийски университет - Факултет по славянски филологии


 Съдържание на дисертационен труд от 342 стр., предаден в резюмиран вид от 51 стр., кратко описание на увод, пет глави, заключение, приложения с използваните 66 източници и цитирани 376 заглавия. Първа глава: Лингвистични и екстралингвистични предпоставки за проучване на книжовноезиковите отношения; втора глава: Теоретични аргументи за изследване на общото и специфичното в книжовноезиковия статус; трета глава: Книжовноезиковата дифузия през втората половина на 18. и първата половина на 19. век в южнославянския ареал; четвърта глава: Филологически дискусии и книжовноезикови модели през 19. век; пета глава: Книжовноезикови взаимоотношения и книжовноезикова практика - научно сътрудничество, нов тип идеи за книжовноезиков аконвергенция, преводаческа практика и езикова дивергенция, междуезикови лексико-семантични отношения.
  Студия
 книжовноезикови връзки, българско-сръбски, възраждане, езикова стандартизация, балканославянски ареал, дисертация, автореферат


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16336
 Ценка Иванова

1. Диана Иванова. За рецепцията на полски автори в България през 19. в. чрез сръбско посредничество (още един прочит на българските преводи на романа "Асен" от З. Милковски). - "Славистика" II, Пловдив 2003, стр. 59 - 72, цит. на стр.61).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/