Към историята на българо-сръбските книжовноезикови отношения (по материали от българския вестник “Въстокъ”, издаван в Белград през 1865 год.)


Иванова, Ценка (2000) Към историята на българо-сръбските книжовноезикови отношения (по материали от българския вестник “Въстокъ”, издаван в Белград през 1865 год.) Jужнословенски филолог LVI/1-2 (Посвећено Павлу Ивићу), Београд, 2000, стр. 455-461


 За ролята на периодичния печат в началните етапи от изграждането на книжовните езици през 19. век. За в. Въсток като любопитен епизод от историята на българската обществено-политическа, научно-филологическа и историческа книжнина през Възраждането - издаван в Белград и отразяващ междуславянския научен обмен и взимните връзки при процесите на езикова стандартизация.
  Статия
 книжовен език, български, сръбски, вестник Въсток, научен и културен обмен, българско-сръбски връзки


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16334
 Ценка Иванова

1. Диана Иванова. За рецепцията на полски автори в България през XIX в. чрез сръбско посредничество. (Още един прочит на българските преводи на романа "Асен" от З. Милковски) - Славистика II, Пловдив 2003, колективен том с научна редкация, 59-72, цит. на стр. 61.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/