Южнославянската междуезикова омонимия и полисемия в приложната лингвистика


Иванова, Ценка (1999) Южнославянската междуезикова омонимия и полисемия в приложната лингвистика Сръбско-български тематичен речник и Лексикон на междуезиковите омоними и полисеми. В. Търново, 1999, стр. 271-286; колективен том, ISBN 954-736-008-6


 В съвременните информационни общества се разраснаха дейности, дефинирани като приложения на лингвистиката. Познанията за лексико-семантичните отношения и лексикографията са първи в междуезиковите съпоставки и мост в комуникациите на разноезичните народи, култури и религии. Социолингвистичнитя и психолингвистичният аспект са важни страни при опознаването на специфичните паралели при близкородствени езици. Владеенето на лексиката е първо условие за овладяването на чуждия език. Учебната лексикография има важно място в тези процеси - вкл. и такава, отразяваща специфични отношения между двойки езици. Междуезиковата омонимия и полисемия при славянски езикови контакти е един от тези особени аспекти на приложната лингвистика.
  Част от книга / Глава от книга
 славянски езици, междуезикова омонимия, полисемия, приложна лингвистика, учебна лексикография


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  16330
 Ценка Иванова

1. Кунка Молле: Българските думи в количествен и качествен аспект (СЕМА РШ, 2004)

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/