Ц. Иванова, М. Алексич. Сръбско-български тематичен речник и Лексикон на междуезиковите омоними и полисеми.


Иванова, Ценка (1999) Ц. Иванова, М. Алексич. Сръбско-български тематичен речник и Лексикон на междуезиковите омоними и полисеми. Велико Търново, ПИК, 1999, 288 стр., ISBN 954-736-008-6; научна редакция.


 Два речника и една студия в едно книжно тяло: прилагане на иновативна методика в представянето на междуезикови лексико-семантични отношения при два съседни и близкородствени езика, български и сръбски чрез близка до контекстуалната реализация тематична лексика, на чиято основа се определят двойките междуезикови пълни и/или частични омоними.
  Учебник / Учебно помагало
 приложна лингвистика, тематична лексика, междуезикова омонимия, полисемия, сръбски, български, лексикография


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  16328
 Ценка Иванова

7. Е. Крейчова. Славянският Вавилон. За интерференцията между славянските езици. Парадигма, София 2016, стр. 46.

5. БАН, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин”. Библиография по българска лексикология, фразеология и лексикография 1950-2010. София, Акад. Изд. „Проф. М. Дринов”, 2011.

6. Й. Трифонова. Славянско-българската двуезична лексикография с оглед на използването й в е-речниците. - В: Съвременни методи и подходи в лексикографската практика. БАН - Институт за български език, Авангард-Прима, София 2011, стр. 133-134.

3. Мариана Алексић, Међујезичка српско-бугарска (бугарско-српска) лексичка хомонимија. Филолошки факултет, Београд, 2006, стр. 12

4. Мариана Алексич, Българско-сръбски речник на лексикалните омоними, Издателство за учебници и учебни помагала, Београд, 2006, стр. 6.

2. Кунка Молле: Българските думи в количествен и качествен аспект (СЕМА РШ, 2004) – цитирано на страници 12, 16, 18, 34, 49, 55, 56, 58, 63

1. Гортан-Премк Даринка. Српско-бугарски речник тематски-хомонимни. Лексикон међујезичких хомонима и полисема. ПИК, Велико Трново, 1999 (приказ). // Славистика IV, Београд, 2000, 288-290.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/