Междуславянските лексико-семантични отношения в приложната лингвистика


Иванова, Ценка (1998) Междуславянските лексико-семантични отношения в приложната лингвистика Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII международен славистичен конгрес. В. Търново, 1998, стр. 35-44


 
  Статия
 
 Издадено
  16325
 Ценка Иванова

4. В. Радева. Българска лексикология и лексикография. Изток - Запад, София, 2017.

3. Е. Крейчова. Славянският Вавилон. За интерференцията между славянските езици. Парадигма, София 2016, стр. 40.

2. Полина Николова. Словашко-българската междуезикова омонимия – едно от предизвикателствата пред славистиката на 21. век. – В: Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. Благоевград, ЮЗУ, 2012, стр. 77-80

1. БАН, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин”. Библиография по българска лексикология, фразеология и лексикография 1950-2010. София, Акад. Изд. „Проф. М. Дринов”, 2011

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/