Славянската междуезикова омонимия в приложната лингвистика. Първа част: теоретична мотивация


Иванова, Ценка (1995) Славянската междуезикова омонимия в приложната лингвистика. Първа част: теоретична мотивация Проглас,1995, N1; стр. 20-31


 
  Статия
 
 Издадено
  16318
 Ценка Иванова

5. Е. Крейчова. Славянският Вавилон. За интерференцията между славянските езици. Парадигма, София 2016, стр. 35.

6. Р. Железарова. Лингвистични проблеми и грешки в превода от славянски езици на български. София: Стилует, 2016, ISBN 978-619-194-021-9. Стр. 22,

4. Полина Николова. Словашко-българската междуезикова омонимия – едно от предизвикателствата пред славистиката на 21. век. – В: Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи. Благоевград, ЮЗУ, 2012, стр. 77-80.

3. БАН, Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин”. Библиография по българска лексикология, фразеология и лексикография 1950-2010. София, Акад. Изд. „Проф. М. Дринов”, 2011

1. Мариана Алексић, Међујезичка српско-бугарска (бугарско-српска) лексичка хомонимија. Филолошки факултет, Београд, 2006, стр. 12

2. Мариана Алексич, Българско-сръбски речник на лексикалните омоними, Издателство за учебници и учебни помагала, Београд, 2006, стр. 7

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/